"Naczelna Organizacja Techniczna jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju."                                    

Kontakt

Sekretariat:

Zespół Usług Technicznych:

Ośrodek Doskonalenia Kadr:

Centrum Innowacji NOT:

Oferta

Zespół Usług Technicznych NOT:

 • kompleksowa obsługa inwestycji i zastępstwo inwestycyjne,
 • kierowanie robotami i nadzory inwestorskie,
 • projektowanie indywidualne i kompleksowe budynków i budowli,
 • projekty obiektów dla rolnictwa,
 • sprzedaż i adaptacja projektów typowych oraz programów komputerowych,
 • sporządzanie ekspertyz, opinii technicznych i doradztwo techniczne,
 • przeglądy budynków i budowli,
 • opracowywanie audytów energetycznych,
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali,
 • kosztorysowanie robót, sporządzanie specyfikacji technicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • rzeczoznawstwo majątkowe i wycena składników majątku,
 • pomiary szkodliwych czynników na stanowiskach pracy,
 • tłumaczenie instrukcji, tekstów technicznych i prawnych we wszystkich językach,
 • pomoc w realizacji budownictwa komunalnego,
 • promowanie i wdrażanie technologii proekologicznych, energooszczędnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

Ośrodek Doskonalenia Kadr:

 • kursy BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami na stanowiskach:
  • administracyjno – biurowych,
  • robotniczych,
  • służb bhp i inne,
 • kursy ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kursy diagnostyki samochodowej,
 • kursy pedagogiczne (praktycznej nauki zawodu),
 • kursy na uprawnienia energetyczne – eksploatacja (dozór, pomiary w zakresie G-1 [energetyczne], G-2 [cieplne], G-3 [gazowe],
 • kursy obsługi i konserwacji urządzeń poddozorowych:
  • wózków widłowych,
  • żurawi,
  • suwnic i cięgników,
  • dźwigów,
  • podestów ruchomych,
  • wciągników,
  • wciągarek,
  • HDS-y,
 • kursy przekwalifikowania zawodowego dla osób pozostających bez pracy.

Pobierz kartę uczestnictwa w szkoleniu

Ośrodek Innowacji NOT:

 • promowanie przedsięwzięć i technologii innowacyjnych,
 • opracowywanie opinii o innowacyjności,
 • ochrona praw własności intelektualnych,
 • opracowywanie deklaracji zgodności.

Targi Gospodarcze NOT:

 • Organizacja Targów Budownictwa, Wyposażenia i Nieruchomości „KALBUD - Gospodarcza Wiosna”,
 • promocje regionów.

Administracja Domu Technika w Kaliszu:

 • dzierżawa powierzchni biurowych,
 • wynajem sal,
 • organizacja tematycznych seminariów, szkoleń i wykładów.